Algemene verkoopsvoorwaarden


Algemen verkoopsvoorwaarden.

1. Aanvaarding van de bestellingen

De bestellingen worden aanvaard overeenkomstig onze verkoopsvoorwaarden. Wij wijzen formeel alle algemene verkoopsvoorwaarden af gedrukt op brieven of documenten, uitgaande van onze klanten. Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen, alle afwijkingen aan onderhavige voorwaarden, alsook alle verbintenissen die worden aangegaan door onze handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden of bedienden, zullen slechts aanvaard worden, indien zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een schriftelijke bevestiging onzentwege.

2. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen die worden aangegeven hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding, mag de niet-naleving van gestelde termijnen niet ingeroepen worden door de koper om schadeloosstelling of verbreking van de koop te eisen.

3. Levering inontvangstname, risico’s

De goederen worden vervracht op het risico en het gevaar van de koper of bestemmeling, wat ook de vervoerswijze is, en zelfs indien dit franco geschiedt. Alle klachten met betrekking tot goederen die het voorwerp uitmaken van facturen of uittreksels moeten binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de datum van de facturatie, per aangetekende brief worden ingediend. Bij gebreke hiervan zal geen voorbehoud betreffende de facturen aanvaard worden. Elke teruggave of verzending van goederen is onderhevig aan ons voorafgaand akkoord en moet binnen dezelfde termijn gebeuren, vrij van vervoerskosten. De goederen reizen zowel bij het heengaan als bij het terugkomen op risico van de koper.

4. Prijzen en tarieven

Onze tarieven en offertes zijn steeds zonder verbintenis. Wij behouden ons het recht voor de bestellingen al dan niet te aanvaarden.

5. Betalingen

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Heers. Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd facturen te innen. Bij gebreke, zelfs gedeeltelijk, van betaling van een factuur of van een waardepapier, wordt het debiteurensaldo van de klantenrekening en de geaccepteerde doch niet vervallen wissels onmiddellijk en integraal eisbaar. Facturen die niet worden betaald op de gestelde vervaldag, leveren vanaf deze datum een conventionele verwijlinterest op van 14% per jaar en dit zonder ingebrekestelling. Betalingen op langere termijn moeten het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord van onze firma. Het toestaan van een eventuele respijttermijnen vormt geen beletsel voor de betaling en de eisbaarheid van de overeengekomen interesten. De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. De koper kan zich niet beroepen op beschadigingen of ongevallen gebeurd bij het vervoer om de betaling van de facturen niet uit te voeren.

6. Vermeerdering

Alle na de vervaldag onbetaalde facturen zullen, zonder afbreuk te doen aan de voormelde intersten, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, verhoogd worden met 15 % forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 75,00 Euro.

7. Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor rechtstreekse lichamelijke of materiële schade die zou ontstaan naar aanleiding van gebreke van de goederen. De klant verzaakt uitdrukkelijk een vordering in te stellen Tegen de verkoper.

8. Opzegging

Elke wijziging in de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, protest van een geaccepteerd effect, onzekere solvabiliteit, concordaat, faillissement, laten ons toe garanties te eisen, zij het de overeenkomst gedeeltelijk of totaal op te zeggen.

9. Leeggoed

Alle gewaarborgd of in bewaring gegeven leeggoed blijft onze eigendom of deze van haar leveranciers. De klant is verantwoordelijk voor hun goed behoud. Ingeval van niet terugzending behouden wij ons het recht voor het een te rekenen aan de prijs van de dag, onder aftrek van de eventuele betaalde waarborg. Dit materiaal mag niet gebruikt worden voor doeleinden vreemd aan de verkoop of het verbruik van drank.

10. Geschillen en bevoegdheden

Alle geschillen zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Tongeren, die uitsluitend bevoegd zijn. Om geldig te zijn moet de briefwisseling gericht worden tot de maatschappelijke zetel van de verkoper.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x